Wat is mijn bedrijf waard?

Zodra u voor een bedrijf verkopen gaat is het belangrijk om de waarde te bepalen. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Zo bestaat er een verschil tussen de waarde én prijs van een bedrijf. U heeft de nodige informatie nodig om tot een gedegen waarde te komen. Waar vuistregels gebruikt kunnen worden om tot een indicatieve waarde te komen, zijn andere waardebepalingsmethodes nodig om tot een échte waardebepaling te komen. Daarom lichten wij dit graag nader toe.

Contactformulier

Heeft u hulp nodig bij de waardebepaling van uw bedrijf? Wij helpen u hier graag bij. Neem via onderstaand formulier contact met ons op.

Het verschil tussen waarde en prijs

Bovenstaande termen worden vaak door elkaar gehaald. Of nog erger: als hetzelfde gezien. Toch weten wij als geen ander dat dit verschillende begrippen zijn. De waarde is de uitkomst van het waarderingsproces. Dit is zo correct mogelijk gekwantificeerd op basis van analyses van de markt, het verdienmodel, de bestendigheid van de producten en diensten, het personeelsbestand, de betrokkenheid en commitment van medewerkers en sleutelfunctionarissen én de loyaliteit en de afhankelijkheid van zowel klanten als leveranciers. De kwalitatieve invloeden hebben invloed op het risicoprofiel en dus indirect op de (kwantitatieve) beoordeling in euro’s.

Onder prijs wordt, in tegenstelling to de waarde, resultaten van de ontmoeting en onderhandelingen tussen de koper en verkoper verstaan. De hoogte van de prijs zal afhangen van factoren zoals de onderhandelingspositie, aantal kandidaat-kopers en de belangen van de uiteindelijke kopers. Het is dus wel duidelijk dat beide begrippen een andere definitie hebben. Het verschil in hoogte tussen de begrippen wordt met name veroorzaakt door verschillende oriëntaties tussen koper en verkoper. De verkoper verkoopt met name op lange termijnwaarde, waar de koper meer op de middellange termijnwaarde zit.

Welke informatie heeft u nodig?

Op hoofdlijnen is onderstaande informatie nodig om tot een juiste waarde van uw bedrijf te komen. Ook hierop zijn nog aanvullende vragen te stellen. Dit is met name afhankelijk van het type bedrijf en de situatie.

 • Jaarrekeningen afgelopen boekjaren
 • Tussentijdse cijfers lopend boekjaar
 • Prognose huidig boekjaar
 • Omzet per klant
 • Omzet per type product of dienst
 • Omzet per maandag inkoop en per leverancier
 • Overzicht klant- en leverancierscontracten
 • Overzicht type klanten en markten waarin zij actief zijn
 • Geplande investeringen (vervanging/uitbreiding)
 • Debiteuren, crediteuren en voorraadlijst ouderdomsanalyse
 • Normale debiteuren, crediteuren en voorraadpositie
 • Overzicht verplichtingen (huur, lease, etc.)
 • Organogram, overzicht personeelsleden en loonstroken
 • Overzicht secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Toelichting op managementteam: functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Toelichting hoe personeel aan onderneming gebonden is
 • Toelichting op bonusstructuur en winstdeling
 • Ziekteverzuim
 • Welke cao van toepassing is
 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst
 • Historie onderneming
 • Toekomstverwachtingen en businessplan komende jaren
 • Marktontwikkelingen en marktpotentieel (ook bij klanten)
 • Toetredingsdrempels
 • SWOT analyse
 • Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
 • Toelichting fiscale structuur
 • Toelichting juridische structuur

Welke bedrijfswaarderingsmethodes zijn er?

Over het algemeen wordt gebruikt gemaakt van twee methodes om tot een juiste waardebepaling te komen: op basis van de boekwaarde en op basis van de marktwaarde. Bij de boekwaarde wordt de waarde op basis van het verleden en het heden gemaakt. Boekhoudkundige begrippen zoals boekwaarde en winst zijn hierbij leidend. Bij de marktwaarde wordt níet naar het verleden gekeken, maar is juist de toekomst bepalend. Het heden is hier slechts de basis, waarbij de toekomst het belangrijkste onderdeel vormt van de waardering.

Beide waarderingsmethodes worden door elkaar gebruikt. Daarom kan ook beter eerst naar de situatie van het bedrijf gekeken worden voordat een waarderingsmethode gekozen wordt. Doe dit op basis van het toekomstperspectief, kapitaalintensiviteit en historie van het bedrijf. Op basis van de boekwaarden wordt met name gekeken naar de intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, verbeterde rentabiliteitswaarde en de market multiple. Op basis van de marktwaarderingsmethodes dient met name naar de discounted cashflow, adjusted present value en economic value added gekeken te worden.