Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Adcorporate Nederland B.V. en de tot haar groep behorende vennootschappen, ondernemingen of instellingen (hierna genoemd: “Adcorporate”) en haar Cliënten (hierna genoemd: “Cliënt”), betreffende door Adcorporate ten behoeve van Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen van Adcorporate en overeenkomsten tussen Adcorporate en Cliënt, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten.
 • 1.2 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek van Cliënt kosteloos door Adcorporate toegezonden en is beschikbaar voor downloaden en afdrukken via de website van Adcorporate.
 • 1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “goederen” wordt hieronder mede verstaan vermogensrechten als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, zoals computerbestanden en – programmatuur alsmede producten als bedoeld in artikel 9. Onder programmatuur wordt mede verstaan internetsite pagina’s, de daartoe behorende computer programma’s en bestanden en databank gegevens. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over “de overeenkomst” wordt daaronder verstaan iedere overeenkomst tussen Adcorporate en Cliënt uit hoofde waarvan Adcorporate in opdracht van Cliënt werkzaamheden verricht.
 • 1.4 Alle aanbiedingen van Adcorporate zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod van Adcorporate wordt aanvaard, heeft deze het recht het aanbod uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.
 • 1.5 Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen Adcorporate en Cliënt gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 • 1.6 Adcorporate is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking gelijktijdig met de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden door Adcorporate aan Cliënt.
 • 1.7 Indien enig beding, deel uitmakende van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en Adcorporate nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 • 1.8 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing.

ARTIKEL 2. UITVOERING ADVIES- EN CORPORATE FINANCE WERKZAAMHEDEN

 • 2.1 Adcorporate zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Adcorporate werkzaam is. Adcorporate garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op Adcorporate rustende verbintenis is derhalve een inspanningsverbintenis.
 • 2.2 Adcorporate bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Adcorporate zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van Cliënt en zal in geval van vervanging zoveel mogelijk zorgdragen voor een vervanger van gelijke kwaliteit. Adcorporate is gerechtigd na overleg met Cliënt derden in te schakelen. Artikel 404 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.
 • 2.3 Partijen zullen schriftelijk vastleggen welke memoranda ontwikkeld worden en op welke manier dit zal geschieden. Adcorporate zal deze memoranda met alle redelijke zorg opstellen en daarbij gebruik maken van de door Cliënt te verstrekken gegevens en bescheiden.
 • 2.4 Adcorporate zal de op te stellen memoranda aan Cliënt overhandigen ter proeflezing.
 • 2.5 Cliënt dient Adcorporate uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de proefdruk schriftelijk te informeren omtrent eventuele door Cliënt geconstateerde fouten c.q. door Cliënt gewenste verbeteringen en/of wijzigingen in het memorandum. Indien niet binnen deze termijn door Cliënt is gereageerd op de proefdruk, geldt de tekst van de proefdruk als door Cliënt goedgekeurd.

ARTIKEL 3. MEERWERK

 • 3.1 Indien Adcorporate in overleg met Cliënt werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden c.q. prestaties door Cliënt aan Adcorporate vergoed volgens de gebruikelijke prijzen en tarieven van Adcorporate. Adcorporate is niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek van Cliënt tot het verrichten van extra werkzaamheden c.q. prestaties als hiervoor bedoeld.
 • 3.2 Cliënt aanvaardt dat werkzaamheden c.q. prestaties als bedoeld in artikel 3.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden, kan beïnvloeden.

ARTIKEL 4. MEDEWERKING EN GEGEVENSVERSTREKKING DOOR CLIËNT

 • 4.1 Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Adcorporate overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Adcorporate ter beschikking te stellen.
 • 4.2 Cliënt zal Adcorporate op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is of kan zijn.
 • 4.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Adcorporate ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • 4.4 Indien Cliënt zulks verzoekt, worden de betreffende gegevens en bescheiden aan deze geretourneerd.
 • 4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden door Cliënt, zijn voor rekening van Cliënt. In dat geval is Adcorporate gerechtigd haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 • 4.6 Adcorporate is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en/of volledigheid van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende onjuistheden en/of onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • 4.7 Adcorporate is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien Cliënt nalatig is in het nakomen van de verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van de overeenkomst met Adcorporate en/of deze algemene voorwaarden.
 • 4.8 Cliënt is verantwoordelijk voor het eigen gebruik van gegevens, bescheiden en adviezen afkomstig van Adcorporate.
 • 4.9 Ingeval medewerkers van Adcorporate op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos zorgdragen voor beschikbaarheid van door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten enz.

ARTIKEL 5. (LEVERINGS)TERMIJNEN

 • 5.1 Alle door Adcorporate afgegeven (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens en bescheiden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Adcorporate bekend waren. Adcorporate zal er naar streven haar werkzaamheden binnen de afgegeven (leverings)termijn af te ronden. Alle door Adcorporate afgegeven (leverings)termijnen, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een niet fatale (leverings) termijn brengt Adcorporate derhalve niet in verzuim. Adcorporate is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet gehaald kunnen worden ten gevolge van buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.
 • 5.2 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen plaatsvinden, is Adcorporate gerechtigd de aanvang van haar werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 5.3 Is Cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is afgegeven, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 6. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

 • 6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Adcorporate en Cliënt ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst door Adcorporate retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Adcorporate op (mondeling) verzoek van Cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt.
 • 6.2 De offerte dan wel opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie ten aanzien van de opdracht gedaan.
 • 6.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door volbrenging van de overeengekomen werkzaamheden.
 • 6.4 De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
 • 6.5 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of Adcorporate de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de overeengekomen termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalenderweken.
 • 6.6 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
 • 6.7 Adcorporate kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen en beëindigen in de navolgende gevallen:
  – bij het aanvragen van het faillissement van Cliënt;
  – bij het aanvragen van surséance van betaling door Cliënt;
  – bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Cliënt;
  – bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Cliënt;
  – bij ontbinding van Cliënt;
  – bij overlijden van Cliënt;
  – bij liquidatie c.q. beëindiging van de onderneming van Cliënt, anders dan in het kader van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of instellingen.
  Indien een van de in dit lid genoemde situaties zich voordoet of dreigt te gaan voordoen, is Cliënt uitdrukkelijk gehouden Adcorporate hierover onverwijld duidelijk en schriftelijk te informeren.
 • 6.8 Partijen zullen wegens een opzegging conform dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 6.9 Het in dit artikel bepaalde laat ontbinding op grond van de wet onverlet. Het bepaalde in artikel 10.3 is alsdan van toepassing.
 • 6.10 Indien Cliënt op het moment van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Adcorporate vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

ARTIKEL 7. PRIJS EN BETALING

 • 7.1 Adcorporate bepaalt de hoogte van de door Cliënt aan haar verschuldigde vergoedingen. Partijen zullen hieromtrent zoveel mogelijk specifieke afspraken maken in de overeenkomst.
 • 7.2 Indien, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Adcorporate gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke wijziging zal niet eerder ingaan dan drie weken nadat Adcorporate Cliënt schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijziging.
 • 7.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 7.4 Betaling van alle facturen dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities plaats te vinden. Het op een factuur vermeld bedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door Adcorporate te zijn ontvangen.
 • 7.5 Indien Cliënt het verschuldigde bedrag niet conform artikel 7.4 voldoet, is Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag waarop het openstaande bedrag uiterlijk op de rekening van Adcorporate had moeten zijn bijgeschreven. Indien Cliënt nalatig is de verschuldigde vergoeding te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Cliënt naast vergoeding van het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten – waaronder mede zijn begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten – verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dan wel € 250 (tweehonderd vijftig Euro) als dit meer is.
 • 7.6 Cliënt kan uitdrukkelijk geen rechten aan een overeenkomst ontlenen indien een verschuldigde betaling niet volledig en tijdig door Adcorporate is ontvangen.
 • 7.7 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald, is de overeengekomen prijs uitgedrukt in Euro.

ARTIKEL 8. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 • Elk van de partijen staat er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie, waarvan in redelijkheid duidelijk is of moet zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten c.q. goederen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, materialen zoals (databank) gegevens, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, memoranda, brochures en voorbereidend materiaal daarvan alsmede andere geestesproducten van Adcorporate, alles in de ruimste zin van het woord, berusten en blijven steeds berusten, bij uitsluitend Adcorporate of diens licentiegevers.
 • 9.2 Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adcorporate de in artikel 9.1 genoemde producten c.q. goederen, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • 9.3 Cliënt is ermee bekend dat de in artikel 9.1 genoemde producten c.q. goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Adcorporate of diens toeleveranciers (kunnen) bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 8, deze producten c.q. goederen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de producten c.q. goederen behoeven te gebruiken.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 • 10.1 Adcorporate zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt of een derde haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Adcorporate voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Adcorporate die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van Adcorporate beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de laatste twaalf maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Adcorporate uitkeert met een maximum van € 1.000.000 (één miljoen euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  A) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Adcorporate aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft beëindigd;
  B) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  C) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • 10.2 Aansprakelijkheid van Adcorporate voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 10.3 Indien Cliënt van mening is dat zijdens Adcorporate sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en Cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, Adcorporate gemotiveerd en schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te gunnen voor het alsnog correct nakomen van de verbintenis. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adcorporate in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
 • 10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de beweerdelijk geleden schade per ommegaande na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Adcorporate meldt.
 • 10.5 Adcorporate is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door Adcorporate geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Cliënt vrijwaart Adcorporate tegen aanspraken van derden terzake.
 • 10.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Adcorporate in verband met het verrichten van werkzaamheden door Adcorporate, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 • 10.7 Indien en voorzover Adcorporate één of meer derden inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en door een fout van die derde(n) schade wordt veroorzaakt, is Adcorporate daarvoor slechts aansprakelijk voorzover Adcorporate dat op basis van deze Algemene Voorwaarden geweest zou zijn als Adcorporate de schade zelf veroorzaakt zou hebben.
 • 10.8 Indien Adcorporate bij de uitvoering van de overeenkomst derden schakelt welke eveneens algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren ten aanzien van hun werkzaamheden, is Adcorporate gerechtigd c.q. gemachtigd om die voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen namens Cliënt te accepteren.
 • 10.9 Cliënt vrijwaart Adcorporate voor aanspraken van derden, medewerkers van Adcorporate daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
 • 10.10 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan Adcorporate beschikbaar stellen van gegevens of bescheiden, bijvoorbeeld met het doel van gebruik of bewerking daarvan door Adcorporate. Cliënt vrijwaart Adcorporate en zal Adcorporate volledig schadeloosstellen ter zake van elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

 • Indien Adcorporate tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Adcorporate is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot het niet (volledig en/of tijdig) door een ingeschakelde hulppersoon, toeleverancier of andere derde correct nakomen van diens verplichtingen jegens Adcorporate of Cliënt, werkstakingen, storingen in de verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van Adcorporate, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Adcorporate liggen en voor haar redelijkerwijze niet voorzienbaar zijn, natuurrampen, stakingen, blikseminslag, sabotage, e.d. zowel bij Adcorporate zelf als bij door haar ingeschakelde hulppersonen, toeleveranciers of andere derden.

ARTIKEL 12. EXCLUSIVITEIT

 • Cliënt zal zich tijdens de uitvoering van de opdracht onthouden van ieder – direct of indirect – contact met derden, voorzover dat contact betrekking heeft of van invloed kan zijn op (de eventuele bereidheid tot) het aangaan van de koop/verkooptransactie. Indien Cliënt anders dan door bemiddeling van Adcorporate wordt benaderd door een derde inzake (de eventuele bereidheid tot) het aangaan van de koop/verkooptransactie, zal hij Adcorporate daarvan terstond in kennis stellen. Cliënt onthoudt zich tijdens de uitvoering van de opdracht van het verlenen van een soortgelijke opdracht aan een derde.

ARTIKEL 13. HOOFDELIJKHEID

 • Indien een overeenkomst met twee of meer natuurlijke – en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • 14.1 Op alle overeenkomsten tussen Adcorporate en Cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Adcorporate en Cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.