Bedrijf verkopen waarde.

Dit is misschien wel wat iedereen wil weten bij het verkopen van een bedrijf: het bedrijf verkopen waarde. Om te beginnen is het belangrijk om het verschil tussen waarde en prijs te weten. Deze termen worden namelijk geregeld door elkaar gehaald óf als hetzelfde gezien. De waarde focust zich op de uitkomst van het waarderingsproces. En is dus op basis van analyses van de markt, verdienmodellen, (toekomst)bestendigheid product en/of dienst en betrokkenheid stakeholders. Met name kwalitatieve elementen hebben dus invloed op het risicoprofiel en daarmee op de kwantitatieve beoordeling (prijs in euro’s).

Contactformulier

Heeft u hulp nodig bij de waardebepaling van uw bedrijf? Wij helpen u hier graag bij. Neem via onderstaand formulier contact met ons op.

Vuistregels voor bedrijfswaardering

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van vuistregels om tot een waardebepaling te komen. Als het ware wordt hier tot een indicatieve waarde gekomen die op de achterkant van een bierviltje berekent kan worden. Dit kan op basis van de omzet én het resultaat. Bij de omzet wordt vaak factor 0,8 tot 1,2 maal de omzet genomen. Het grootste bezwaar van deze vuistregel is dat niet gekeken wordt naar de kostenstructuur én het rendement van het bedrijf.

Ook kan een bedrijf verkopen waarde berekent worden op basis van het resultaat. Hierbij wordt een factor maal de ebit (= bedrijfsresultaat voor belastingen) gebruikt. Gemiddeld genomen gebruikt men hier factor 3 á 4 omdat dit qua bandbreedte ook door banken aangehouden wordt. Tóch zitten aan deze manier ook de nodige haken en ogen. Geldt dit bijvoorbeeld ook bij een activa- en passivatransactie? Of alleen bij een aandelentransactie? Hoe wordt de waarde bij een activatransactie dan bepaald? Het is dus niet eenvoudig om met de vuistregel de reële waarde te bepalen. Dit zegt enkel iets over de kwantitatieve en niets over de kwalitatieve aspecten.

Methodes voor bedrijf verkopen waarde

Over het algemeen zijn er twee veelgebruikte methoden om een waardepaling uit te voeren. Namelijk: op basis van de boekwaarde en de marktwaarde. Bij eerstgenoemde gaat het met name over het verleden en heden. Boekhoudkundige begrippen zoals boekwaarde en winst zijn hierbij leidend. Bij marktwaarde gaat het juist níet om het verleden, maar is de toekomst leidend. Het heden dient slechts als basis, waar de toekomst met name een belangrijk onderdeel van de transactie vormt.

De twee methodes worden veel door elkaar gebruikt: men kan dus beter eerst naar de situatie van het bedrijf kijken voordat een methode gekozen wordt. Toekomstperspectief, kapitaalintensiviteit en de historie van het bedrijf kunnen hierbij in acht genomen worden. Op basis van de boekwaarde is de intrinsiek waarde, rentabiliteitswaarde en verbeterde rentabiliteitswaarde en market multiple van belang. Bij een marktwaardemethode wordt hoofdzakelijk gekeken naar de discounted cashflow, adjusted present value en de economic value added.

Welke informatie is nodig voor de waardebepaling?

Dit hangt met name af van het type bedrijf en de situatie. Op hoofdlijnen zijn onderstaande punten nodig, waarbij per situatie nog verdiepende vragen aan bod kunnen komen.

 • Jaarrekeningen afgelopen boekjaren
 • Tussentijdse cijfers lopend boekjaar
 • Prognose huidig boekjaar
 • Omzet per klant
 • Omzet per type product of dienst
 • Omzet per maand en inkoop per leverancier
 • Overzicht klant en leverancierscontracten
 • Overzicht type klant- en markten waarin zij actief zijn
 • Geplande investeringen (vervanging/ uitbreiding)
 • Debiteuren, crediteuren en voorraadlijst met ouderdomsanalyse
 • Normale debiteuren, crediteuren en voorraadpositie
 • Overzicht verplichtingen (huur, lease, etc.)
 • Organogram, overzicht personeelsleden en loonstroken
 • Overzicht secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Toelichting op managementteam: functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Toelichting hoe personeel aan onderneming gebonden is
 • Toelichting op bonusstructuur en winstdeling
 • Ziekteverzuim
 • Welke cao van toepassing is
 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst
 • Historie onderneming
 • Toekomstverwachtingen en businessplan komende jaren
 • Marktontwikkelingen en marktpotentieel (ook bij klanten)
 • Toetredingsdrempels
 • SWOT analyse
 • Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
 • Toelichting fiscale structuur
 • Toelichting juridische structuur