79. Wat betekent WACC?

In eerdere blogberichten zijn diverse waarderingsmethodes behandeld. De DCF-methode is bij overnames de meest gangbare omdat hierbij rekening wordt gehouden met de toekomst, dat is namelijk hetgeen overdragen wordt. De toekomstige kasstromen dienen teruggerekend te worden naar het moment van waarderen, dit gebeurt aan de hand van een zogenaamde vermogenskostenvoet: “WACC”.

WACC (weighted average cost of capital) kan vertaald worden als gemiddelde gewogen kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen.

De WACC is een kengetal (uitgedrukt in een percentage) dat uitdrukking geeft aan de kosten die een bedrijf maakt voor het vermogen waarmee het bedrijf wordt gefinancierd. Of omgekeerd: dat uitdrukt wat het geëist rendement is op het eigen en vreemd vermogen:

  • De kosten van het vreemd vermogen kan vergeleken worden met de rente dat over leningen betaald moet worden.
  • De kosten van het eigen vermogen is lastiger te bepalen omdat dit samenhangt met het risicoprofiel van de onderneming zelf. En dit is voor elk bedrijf anders.

Voorbeelden van elementen van het risicoprofiel (specifieke risico) zijn:

  • Verandering in wetgeving
  • Ontstaan van valutarisico
  • Mate van concurrentie
  • Spreiding van de omzet naar producten/diensten
  • Beperkte toetredingsbarrières
  • Afhankelijkheid van de eigenaar
  • Afhankelijkheid van klanten en/of leveranciers
  • Enzovoorts

De WACC wordt berekend door de kosten van elk van deze twee vermogenstypes te ‘wegen’ naar het aandeel dat elk vermogenstype in de totale bedrijfsfinanciering heeft. En dan niet het aandeel op basis van boekwaarde maar op basis van marktwaarde. Dit betekent dat eerst de waardering uitgevoerd moet worden waarbij de aandelenwaarde (marktwaarde eigen vermogen) uitgedrukt kan worden in een percentage van de ondernemingswaarde (marktwaarde eigen en vreemd vermogen). Doel is dat de weging van het aandeel van het eigen vermogen in de berekening van de WACC gelijk is aan de uitkomst van de waardering.

Tot zover de theorie omtrent het begrip WACC. In het volgende blogbericht wordt dieper ingegaan op de techniek, de berekening van de WACC.