Welke informatie is nodig voor een waardebepaling?.

In het vorige blogbericht is het nut van een waardebepaling uitgebreid toegelicht. Maar welke informatie nodig zodat een dergelijke analyse en bedrijfswaardering kan worden opgesteld? Hier gaat dit blogbericht op in.

Zoals eerder gesteld geeft een waardebepaling verregaand inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming alsmede van de omgeving waarin zij actief is. Dus een interne en externe analyse waarbij zowel een onderbouwd toekomstperspectief gemaakt kan worden (prognose) als een risicoprofiel opgesteld kan worden (verdisconteringsvoet).

De volgende informatie is daarom nodig om tot dit inzicht te komen:

 • Jaarrekeningen van de afgelopen boekjaren
 • Tussentijdse cijfers lopend boekjaar
 • Prognose huidig boekjaar
 • Omzet per klant
 • Omzet per type product of dienst
 • Omzet per maand
 • Inkoop per leverancier
 • Overzicht klant- en leverancierscontracten
 • Overzicht type klanten en markten waarin zij actief zijn
 • Geplande investeringen (vervanging en/of uitbreiding)
 • Debiteuren-, crediteuren- en voorraadlijst met ouderdomsanalyse
 • Normale debiteuren-, crediteuren- en voorraadpositie
 • Overzicht verplichtingen (huur, lease, et cetera)
 • Organogram, overzicht personeelsleden en loonstroken
 • Overzicht secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Toelichting op managementteam: functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Toelichting hoe personeel gebonden is aan de onderneming
 • Toelichting op bonusstructuur en/of winstdeling
 • Ziekteverzuim
 • Toepassing van welke cao
 • Voorbeeld van een arbeidsovereenkomst (IE, concurrentie- en relatiebeding)
 • Historie van de onderneming
 • Toekomstverwachtingen en/of businessplan voor de komende jaren
 • Marktontwikkelingen (ook bij de klanten) en marktpotentieel
 • Toetredingsdrempels
 • SWOT-analyse
 • Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
 • Toelichting fiscale structuur (fiscale eenheid voor OB/VPB)
 • Toelichting juridische structuur (onderlinge verhouding)

En dit is nog maar een lijst op hoofdlijnen, per onderwerp zijn nog verdiepende vragen te stellen. Alles afhankelijk van het type bedrijf en de situatie (in de breedste zin van het woord) waarin het bedrijf zich begeeft.

Oftewel: de informatieverstrekking gaat verder dan enkel de jaarrekeningen. Deze benodigde informatie zou evenwel bij elke ondernemer bekend moeten zijn, dit vormt immers het bestaansrecht van de eigen onderneming.