Wat betekent liquidatiewaarde?.

Liquideren, liquidatie en liquidatiewaarde. Termen die een minder positieve lading hebben. Dit blogbericht legt duidelijk uit wat dit betekent en dat dit niet per definitie negatief hoeft te zijn.

Liquideren en liquidatie zijn bedrijfseconomische termen. Als een rechtspersoon of onderneming ontbonden wordt, al of niet in het kader van een faillissement (bijvoorbeeld omdat de ondernemer simpelweg stopt met ondernemen en verkoop van zijn bedrijf geen reële optie is), volgt een fase van vereffening. Vereffenen houdt in dat verplichtingen en schulden worden afgelost aan bijvoorbeeld leveranciers, banken en de Belastingdienst. Liquideren betekent hier dus het omzetten van activa in geld door ze te verkopen.

Een faillissement is een duidelijke reden voor liquideren. Maar waarom zou een ondernemer zelf bewust kiezen voor liquidatie? Een aantal voorbeelden:

  • Wanneer de onderneming bedrijfsmatig niet kan worden voortgezet door de ondernemer en geen opvolging voorhanden is
  • Wanneer de onderneming niet overdraagbaar is, bijvoorbeeld doordat de DGA allesbepalend is of indien cont(r)acten met klanten en leveranciers niet overgedragen kunnen worden
  • Wanneer de resultaten te laag zijn/worden om aan de verplichtingen te voldoen en ter voorkoming van faillissement

In dergelijke gevallen is het wellicht een betere optie de onderneming simpelweg te stoppen en te liquideren. Let op: bij liquidatie kunnen evenwel bijzondere verplichtingen ontstaan zoals bijvoorbeeld afvloeiingsregelingen voor het personeel en kosten bij voortijdige opzegging van contracten met klanten en leveranciers. Hiermee dient rekening gehouden te worden.

Liquidatiewaarde blijft een waarderingsmethodiek, veelal in de gevallen dat de resultaten van de onderneming te laag zijn/worden om aan de verplichtingen te voldoen en ter voorkoming van faillissement. Overdragen aan een derde partij waarbij continuïteit kan worden geboden voor het personeel, klanten en leveranciers is dan nog steeds een mogelijkheid. Maar dan zal de waarde beperkt zijn.

De liquidatiewaarde is dan de directe opbrengstwaarde bij een (gedwongen) verkoop van de activa minus de schulden. Dit is een soort minimale waarde of ondergrens qua waarde voor een onderneming.