80. Hoe bereken je de WACC?

In het vorige blogbericht is de WACC behandeld, het begrip en de toepassing. Maar hoe wordt deze berekend? En waarom is dit zo belangrijk? Hierna worden deze vragen uitgebreid beantwoord.

Bij de waardering gaat het normaliter om 2 zaken:

  1. Prognoses (kwantitatief)
  2. Risicoprofiel (kwalitatief)

Het valt echter niet mee om beide aspecten zorgvuldig op te stellen en te bepalen. Prognoses kunnen opgesteld worden waarbij kennis van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren nodig is om zowel de huidige situatie te begrijpen als de toekomst in te kunnen schatten.

Bij prognoses wordt veelal uitgegaan van ofwel de historische trendlijn (continueren gemiddelde groei in de afgelopen jaren), ofwel van de marktontwikkelingen (aanhouden gemiddelde groei in de branche) ofwel van begrotingen op basis van een concreet plan of aantoonbare ontwikkelingen in het bedrijf (groei bij bestaande klanten, nieuwe klanten, nieuwe producten et cetera).

De toekomstprognoses dienen vervolgens contant gemaakt te worden naar het moment van waarderen, ofwel terugrekenen met behulp van de WACC.

De WACC wordt als volgt berekend:

  • Kostenvoet eigen vermogen (Rel) * eigen vermogen/totaal vermogen +
  • Kostenvoet vreemd vermogen (Rvv) * vreemd vermogen/totaal vermogen * (1-T)
  • T = belastingdruk, rente is namelijk aftrekbaar

In het vorige blogbericht is reeds ingegaan op de verschillende onderdelen, hierbij wordt nader ingegaan op de kostenvoet van het eigen vermogen. Deze kan volgens de “build-up methode” bepaald worden:

  • Risicovrije rente (Rfr) +
  • Risico-opslag voor investeren in aandelen (RPm) +
  • Risico-opslag voor investeren in kleinschalige onderneming (RPs) +
  • Risico-opslag voor investeren in de betreffende specifieke onderneming (RPu)

Deze berekening leidt tot de kostenvoet van het eigen vermogen, echter zonder rekening te houden met aanwezigheid van vreemd vermogen. Vandaar dat nog een aanpassing nodig is om tot de Rel te komen (risico-opslag voor financiële risico):

  • Rel = Reu + (Reu – Rvv) * (vreemd vermogen/eigen vermogen)

Rekenkundig hebben beide zaken, zowel prognoses als de WACC, enorme invloed op de uitkomst van de waardering. Derhalve gaat het bij de bepaling ervan om een goede onderbouwing dan wel inschatting van zaken. Zeker ten aanzien van het specifieke risico waarbij een uitgebreide analyse nodig is om hierover een uitspraak te kunnen doen.

Indien getwijfeld wordt aan de onderbouwing door de wederpartij, en deze zijn/haar eigen mening hierover gaat vormen, zal dit gevolgen hebben voor de waarde c.q. prijs dan wel de betalingsstructuur.