75. Wat zijn garanties en vrijwaringen?

In de koopovereenkomst worden de uitkomsten van het boekenonderzoek gebruikt om afspraken te maken over specifieke geconstateerde zaken. Dit blogbericht gaat in op de begrippen garanties en vrijwaringen.

Een garantie is een verklaring van de verkoper over de staat van de onderneming op het moment van verkoop. Bijvoorbeeld:

  • Dat de overnamebalans juist is
  • Dat de activa eigendom zijn, niet verpand zijn of dat er beslag op ligt
  • Dat er geen onbekende claims zijn
  • Dat er geen belastingschulden zijn
  • Dat geen inbreuk gemaakt wordt op intellectueel eigendom van derden
  • Dat de personeelsgegevens kloppen
  • Dat de cao is nageleefd en werkgeversverplichtingen zijn nagekomen
  • Et cetera

Garanties zijn niet specifiek geïdentificeerde risico’s. En hebben juist betrekking op algemene en onvoorziene situaties. Blijkt achteraf dat een garantie niet juist was, dan zal koper de eventuele schade op verkoper verhalen.

Een vrijwaring is een afspraak tussen partijen dat een specifiek bekend risico of probleem voor rekening van de verkoper komt. Bijvoorbeeld een lopende claim van een schuldeiser, een discussie met de belastingdienst, een gebrek aan een bepaald product of een bekende bodemverontreiniging. Vaak komen deze risico’s uit het boekenonderzoek naar voren.

Samengevat: indien het risico concreet is, wordt een vrijwaring opgenomen in de koopovereenkomst. Is het risico reëel maar niet concreet, dan wordt meestal een garantie opgenomen in de koopovereenkomst.

Het uitonderhandelen van garanties en vrijwaringen is een belangrijk onderdeel van de koopovereenkomst. De verkopende partij zal namelijk zo weinig mogelijk garanties en vrijwaringen op willen nemen waar de kopende partij dit zoveel als mogelijk wil doen.

Laat daarom een jurist/advocaat adviseren hoe, in welke mate en in welke vorm de garanties en vrijwaringen opgenomen dienen te worden.